Upravit stránku

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém povinného subjektu JAWA Moto spol. s r. o.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla společnost JAWA Moto spol. s r. o. vnitřní oznamovací systém (dále jen „vnitřní oznamovací systém“ nebo též „VOS“), který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (dále jen „oznamovatel“).

Osoba oznamovatele:

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno v souladu s § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jako křivé obvinění.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

JAWA Moto spol. s r. o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), d), e), f), i) nebo j) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení:
Podnikový právník společnosti.

Způsoby podání oznámení:

 1. prostřednictvím emailu: ochranaoznamovatelu@jawa.eu,
 2. poštou na adresu: podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL, Jihostroj a. s., k rukám podnikové právničky, Budějovická 148, 382 32 Velešín,
 3. prostřednictvím telefonní linky: 380 340 677 (telefonní hovory nejsou nahrávány, z rozhovoru se pořizuje písemný záznam),
 4. osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Upozornění:

 1. Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem nebo nedodrží pravidla uvedená výše, např. prostřednictvím jednotlivých oddělení (recepce, lidské zdroje…) či datové schránky nebo písemně bez řádného označení obálky, nemůže společnost JAWA Moto spol. s r. o. zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.
 2. Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

 1. Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání.
 2. Příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
 3. O výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Ochrana oznamovatele:

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci VOS je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání týká:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
  14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv EU jsou uvedeny v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

JAWA Moto spol. s r. o. prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů (whistleblowingu).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti